张老师古诗词网欢迎您,游客

怨上(令尹兮謷謷)

作者:楚辞(先秦及汉代) 朝代:先秦
怨上(令尹兮謷謷)原文
【怨上】 令尹兮謷謷,群司兮譨譨。 哀哉兮淈淈,上下兮同流。 菽藟兮蔓衍,芳□兮挫枯。 硃紫兮杂乱,曾莫兮别诸。 倚此兮岩穴,永思兮窈悠。 嗟怀兮眩惑,用志兮不昭。 将丧兮玉斗,遗失兮钮枢。 我心兮煎熬,惟是兮用忧。 进恶兮九旬,退顾兮彭务。 拟斯兮二踪,未知兮所投。 谣吟兮中野,上察兮璇玑。 大火兮西睨,摄提兮运低。 雷霆兮硠盖,雹霰兮霏霏。 奔电兮光晃,凉风兮怆悽。 鸟兽兮惊骇,相从兮宿栖。 鸳鸯兮噰噰,狐狸兮□□。 哀吾兮介特,独处兮罔依。 蝼蛄兮鸣东,蟊□兮号西。 蛓缘兮我裳,蠋入兮我怀。 虫豸兮夹余,惆怅兮自悲。 伫立兮忉怛,心结縎兮折摧。
怨上(令尹兮謷謷)拼音解读
【yuàn shàng 】 lìng yǐn xī áo áo ,qún sī xī nóu nóu 。 āi zāi xī gǔ gǔ ,shàng xià xī tóng liú 。 shū lěi xī màn yǎn ,fāng □xī cuò kū 。 zhū zǐ xī zá luàn ,céng mò xī bié zhū 。 yǐ cǐ xī yán xué ,yǒng sī xī yǎo yōu 。 jiē huái xī xuàn huò ,yòng zhì xī bú zhāo 。 jiāng sàng xī yù dòu ,yí shī xī niǔ shū 。 wǒ xīn xī jiān áo ,wéi shì xī yòng yōu 。 jìn è xī jiǔ xún ,tuì gù xī péng wù 。 nǐ sī xī èr zōng ,wèi zhī xī suǒ tóu 。 yáo yín xī zhōng yě ,shàng chá xī xuán jī 。 dà huǒ xī xī nì ,shè tí xī yùn dī 。 léi tíng xī láng gài ,báo xiàn xī fēi fēi 。 bēn diàn xī guāng huǎng ,liáng fēng xī chuàng qì 。 niǎo shòu xī jīng hài ,xiàng cóng xī xiǔ qī 。 yuān yāng xī yōng yōng ,hú lí xī □□。 āi wú xī jiè tè ,dú chù xī wǎng yī 。 lóu gū xī míng dōng ,máo □xī hào xī 。 cì yuán xī wǒ shang ,zhú rù xī wǒ huái 。 chóng zhì xī jiá yú ,chóu chàng xī zì bēi 。 zhù lì xī dāo dá ,xīn jié gǔ xī shé cuī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

怨上(令尹兮謷謷)原文,怨上(令尹兮謷謷)翻译,怨上(令尹兮謷謷)赏析,怨上(令尹兮謷謷)阅读答案,出自楚辞(先秦及汉代)的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.bjwzxy.org.cn/shi/2008.html